poniedziałek, 7 maja 2018

Odstąpienie od umowy deweloperskiejIstnieją trzy kategorie odstąpienia od umowy deweloperskiej, dwie pierwsze wynikają wprost z ustawy (art. 29), trzeciej ona nie precyzuje:


Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę. 
Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera. 
Odstąpienie od umowy deweloperskiej za porozumieniem stron.


Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę.


Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w sześciu przypadkach:


1. jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, których wymaga ustawa, 
2. jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, wyraźnie zawartych w umowie,
3. jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 
4. jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 
5. jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy, 
6. w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa własności w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W przypadkach 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie prawa własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.


Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera.


Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.

W przypadku odstąpienia od umowy  przez dewelopera, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.


Odstąpienie od umowy deweloperskiej za porozumieniem stron.


Co do zasady w myśl łacińskiej zasady pacta sunt servanda  (umów należy dotrzymywać). Jednak różne rzeczy w życiu mogą się wydarzyć. W tym wypadku należy usiąść do rozmów: nabywca – deweloper i znaleźć kompromis lub konsensus. W takim przypadku jednak nabywca nie ma co liczyć na zwrot 100% wpłaconych pieniędzy.