czwartek, 25 stycznia 2018

Cena czy elastyczność kredytu hipotecznego?

W ogromnym skrócie na podstawie 25–letniego doświadczenia w kredytach mogę podzielić kredytobiorców na 2 kategorie. 

Pierwsza zawsze wybiera najtańszą ofertę. 

Dla drugiej najważniejszym jest elastyczność i transparentność kredytu.


Klient z pierwszej kategorii zwraca uwagę głownie na:

ü  Marżę

ü  Prowizję

ü  Koszt ubezpieczeń

ü  Koszt ustanowienia zabezpieczeń

ü  Koszt obsługi konta, karty

ü  Koszt wyceny nieruchomości

ü  RRSO


Klient kategorii drugiej dokładnie przygląda się następującym elementom:


ü  Wielkość minimalnego wkładu własnego

ü  Maksymalny okres spłaty kredytu

ü  Maksymalny wiek kredytobiorcy

ü  Możliwość wcześniejszej spłaty

ü  Możliwość zawieszania spłat kredytu

ü  Obsługę kredytu – najlepiej zdalną przez komputer

ü  Kontakt z bankiem

ü  Jasne zasady zmiany stopy procentowej

ü  Możliwość wielokrotnych zmian w warunkach umowy np., jeśli czasowo nie spełniamy warunków promocyjnych to jest możliwość powrotu do oferty promocyjnej, gdy na powrót spełniamy warunki, ubezpieczenie nieruchomości raz przez bank, innym razem samodzielniePs’ jest jeszcze trzecia kategoria – klient oczekujący najniższej ceny i maksymalnie elastycznej oferty.

Kończę pytaniem retorycznym: czy jest to możliwe?

wtorek, 16 stycznia 2018

Bank hipoteczny szansą czy zagrożeniem? 

 Do tej pory w Polsce mamy do czynienia z absurdalną sytuacją. Kredyty hipoteczne  finansowane są z depozytów krótkookresowych. Średni okres na jaki udziela się kredytów hipotecznych to 28 lat, a średni czas trwania lokaty bankowej to 6 miesięcy. To niedopasowanie jest bardzo niebezpieczne. Bank cały czas musi poszukiwać kolejnych środków do lokowania. Należy pamiętać, że bank nie pożycza swoich środków. Pieniądze na kredyty pochodzą od osób czy firm lokujących je w banku. Jeśli bank w sposób znaczący utraci rynek lokujących to może  stracić płynność finansową. A to już krótka droga do upadłości. Tak na marginesie polska bankowość jest bardzo stabilna. W ostatnim ćwierćwieczu upadło zaledwie 6 banków komercyjnych.  


Musieliśmy w Polsce zmienić prawo, zgodnie z regulacjami w ramach tzw. Bazylei  III oraz rozporządzeń unijnych dotyczącej płynności. Nowe prawo Unii Europejskiej weszło  w życie w 2015 roku.  Cel był jasny: ograniczenie niedopasowania w bilansach banków: krótkie depozyty – długoterminowe aktywa (kredyty hipoteczne).


W efekcie banki będą zobligowane do pozyskiwania długoterminowego finansowania w postaci depozytów o długich terminach, listów zastawnych czy obligacji.

Obecnie w Polsce istnieją jedynie 3 banki hipoteczne: PKO BP Bank Hipoteczny, Pekao SA Bank Hipoteczny oraz mBank Hipoteczny. Niebawem pojawią się kolejne 2: ING Bank Hipoteczny oraz BZWBK Bank Hipoteczny. Jak sam nazwa wskazuje bank hipoteczny zajmuje się hipotekami. Niestety, właściwie cały rynek kredytów opanowały tzw. banki uniwersalne. Wartość listów zastawnych to zaledwie 0,7 % wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. W Europie zachodniej udział listów zastawnych sięga od  kilkudziesięciu do 100 % procent. 


Istnieje kilka przyczyn, dla których rynek banków hipotecznych nie rozwinął się w Polsce. Banki uniwersalne dosprzedawały do kredytów hipotecznych również inne produkty typu: konto, ubezpieczenia, karty kredytowe itp. Często czerpiąc z tego tzw. cross sellingu ogromne dochody. Banki hipoteczne nie mogą tego robić. Nie zrobiono nic by zapewnić szybszy obrót wierzytelnościami hipotecznymi. Do czasu kryzysu łatwo dostępne było pozyskiwanie środków finansowych banków od swoich matek z zagranicy.


Wprowadzono szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest ta, która jasno określa proces upadłości banku.  Bardzo istotne jest to, że listy zastawne można będzie emitować do 80% wartości bankowo-hipotecznej (do tej pory było to jedynie 60%). Zmiany dotyczą również ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.  Zmieniła się też ustawa o podatku dochodowym. Chodzi o to by inwestorzy nie musieli płacić podatku od oprocentowania listów. Ma to spowodować  większe zainteresowanie papierami i większy strumień pieniędzy z zagranicy.

Kolejną bardzo istotną zmianą, dotyczącą nabywców mieszkań deweloperskich, jest wpis roszczenia banku hipotecznego do księgi wieczystej. To sąd – na wniosek banku hipotecznego  dokonuje wpisu „z urzędu”. Ma to zabezpieczyć spłatę kredytu z jednoczesnym wyodrębnieniem mieszkania przez dewelopera. 


Wszystkie  zmiany mają wpływają na większą stabilność sektora długoterminowych kredytów. Łatwiejszego pozyskiwania środków na kredyty, zwiększenia tempa i płynności przepływu pieniędzy. Ostatecznym skutkiem zmian będzie znacząco niższa cena kredytów hipotecznych.


Zmiany w ustawie deweloperskiejDuże zmiany w umowach deweloperskich


Niebawem 6 rocznica obowiązywania ustawy deweloperskiej. Życie i zdarzenia gospodarcze pokazały, że nie jest ona doskonała. Niebawem można spodziewać się zmian. 

Najnowsze propozycje UOKIK to:


Ø  Uporządkowanie zasad zawierania umowy rezerwacyjnej


Ø  Ustawa obejmie oprócz mieszkania również np. garaże, miejsca postojowe


Ø  Likwidacja otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń
   Rachunek powierniczy dla każdego zadania oddzielnie  


Ø  Banki będą musiały kontrolować przebieg prac na budowie


Ø  Więcej informacji w Prospekcie Informacyjnym m.in. o skutkach upadłości banku prowadzącego rachunek powierniczy


Ø  Zgoda banku na bez obciążeniowe wyodrębnienie lokalu, jako załącznik do umowy deweloperskiej


Ø  Rozwiązanie problemu, gdy upadnie bank prowadzący rachunek powierniczy